DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 19 NGÀNH QTVP VÀ QTNL HỌC MÔN GDQP-AN (ĐỢT 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á  

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
               
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 19 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỌC MÔN GDQP-AN (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số: 185/QĐ-ĐHĐA-GDTCQP, ngày 15 tháng 7 năm 2020)
                 
STT IDSV HỌ LÓT TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH LỚP GHI CHÚ
1347 47666 Siu H' Hoa Nữ 23/03/2001 Gia Lai OA19A1A  
1348 49849 Lương Thị Nữ 03/11/2001 Quảng Ngãi OA19A1A  
1349 47980 Vũ Thị Thông Minh Nữ 12/06/2001 Quảng Ngãi OA19A1A  
1350 47782 Lê Thị Diễm My Nữ 14/12/2001 Gia Lai OA19A1A  
1351 47656 Kpuih Nhăn Nữ 05/06/2000 Gia Lai OA19A1A  
1352 47924 Lê Hiền Phương Nữ 11/10/2001 Gia Lai OA19A1A  
1353 48179 Hồ Thị Ngọc Quỳnh Nữ 20/06/2001 Đà Nẵng OA19A1A  
1354 49848 Vũ Thị Quỳnh Nữ 19/03/2001 Gia Lai OA19A1A  
1355 50063 Nguyễn Thùy Trang Nữ 25/02/2000 Kon Tum OA19A1A  
1356 49126 Phạm Thị Thanh Trang Nữ 22/05/2001 Bình Định OA19A1A  
1357 47943 Trần Thị Việt Trinh Nữ 13/06/2001 Quảng Nam OA19A1A  
1358 49193 Nguyễn Quốc Tuấn Nam 10/07/2001 Phú Yên OA19A1A  
1359 49120 Võ Hồng Ân Nam 13/04/2001 Đà Nẵng HA19A1A  
1360 47153 Trương Thị Trà Giang Nữ 10/08/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1361 48832 Trần Thị Ngọc Nữ 08/06/2001 Thanh Hoá HA19A1A  
1362 48247 Nguyễn Thị Kim Hân Nữ 10/08/2001 Kon Tum HA19A1A  
1363 47008 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 01/04/2001 Phú Yên HA19A1A  
1364 47562 Nguyễn Công Hậu Nam 21/02/2001 Đắk Lắk HA19A1A  
1365 49290 Võ Thị Hiếu Nữ 01/05/2000 Quảng Ngãi HA19A1A  
1366 49721 Phạm Huy Hoàng Nam 10/10/2001 Kon Tum HA19A1A  
1367 49932 Từ Huy Hoàng Nam 20/03/2001 Đắk Lắk HA19A1A  
1368 47201 Nguyễn Thị Kim Huệ Nữ 05/11/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1369 47554 Nguyễn Như Huynh Nam 16/03/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1370 48325 Nguyễn Thị Bảo Khuyên Nữ 26/10/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1371 46899 Nguyễn Cao Bích Ly Nữ 01/01/2001 Đắk Lắk HA19A1A  
1372 46595 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 27/05/2001 Phú Yên HA19A1A  
1373 47912 Ngô Quỳnh Như Nữ 08/06/2001 Phú Yên HA19A1A  
1374 48003 Nguyễn Thị Mỹ Phượng Nữ 18/01/2000 Gia Lai HA19A1A  
1375 46517 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh Nữ 13/09/2001 Phú Yên HA19A1A  
1376 46888 Hồ Đắc Tài Nam 04/09/2001 Phú Yên HA19A1A  
1377 48427 Nguyễn Ngọc Tân Nam 26/07/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1378 48255 Võ Thị Thịnh Nữ 13/09/2001 Ninh Thuận HA19A1A  
1379 49322 Nguyễn Huỳnh Hạ Thy Nữ 03/06/2001 Quảng Nam HA19A1A  
1380 46622 Huỳnh Thị Mỹ Tiên Nữ 02/06/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1381 47638 Võ Đặng Hoàng Trang Nữ 13/09/2001 Đắk Lắk HA19A1A  
1382 49854 Nguyễn Văn Tùng Nam 14/04/2001 Ninh Bình HA19A1A  
1383 47234 Phạm Thị Vân Nữ 09/04/2001 Quảng Ngãi HA19A1A  
1384 46923 Trần Văn Vương Nam 13/02/2001 Đắk Lắk HA19A1A  
1385 48481 Võ Huyền Hải Vương Nữ 26/05/2001 Đà Nẵng HA19A1A  
1386 46871 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 06/11/2001 Kon Tum HA19A1A