Thông báo (số 5) về việc tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 328/TB-ĐHĐA-CTSV

 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO (số 5)

Về việc tiếp tục quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên (GVCBNV và SV) tham gia giảng dạy, làm việc và học tập tại trường, Nhà trường thông báo đến GVCBNV và SV tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và lưu ý một số nội dung như sau:

1. Luôn đeo khẩu trang ở nơi công cộng, từ nhà đến trường, trong khu vực trường và từ trường về nhà; rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào tòa nhà chính; không tập trung đông người, tụ tập ăn quà vặt …Thực hiện nghiêm Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế “Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung và Khai báo y tế”.

2. Thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh và các khu vực, địa điểm có Covid-19 (theo cập nhật tại địa chỉ bit.ly/vungdich) để chủ động phòng, chống dịch đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết Bluezone và các ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh.

3. SV thường xuyên theo dõi sức khỏe, nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, tức ngực thì chủ động thông báo cố vấn học tập lớp để xin phép nghỉ học và liên hệ với đường dây nóng của CDC Đà Nẵng (0905108844) để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công văn số 932/UBND-SYT ngày 19/02/2021 của UBND thành phố, Công văn số 459/SGDĐT-CTrTT ngày 19/02/2021 và Công văn số 621/SGDĐT-CTrTT ngày 09/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

5. Cố gắng khắc phục và vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để làm việc và học tập (trực tiếp + trực tuyến) hiệu quả, kịp tiến độ đào tạo.

Nhà trường yêu cầu GVCBNV và SV thực hiện nghiêm nội dung thông báo này./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo);

- Phòng/Khoa (để đôn đốc)                                                                           

- GVCBNV và SV (để thực hiện);

- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. Đỗ Trọng Tuấn