Thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021

Thực hiện Công văn số 1330 CV/TĐTN ngày 15/12/2020 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021.

Nhà trường thông báo về việc tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thời gian: 07h00, ngày 28/01/2021 (thứ Năm).

2. Địa điểm: Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á.

3. Đối tượng: Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trường Đại học Đông Á (tự nguyện tham gia hiến máu nhân đạo).

4. Tổ chức thực hiện:

- Đoàn Thanh niên chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo thành phố năm 2021 để tổ chức thực hiện tốt việc hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021; thông báo cho Ban chấp hành Chi đoàn các lớp triển khai thực hiện đăng ký hiến máu nhân đạo theo nội dung thông báo; báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho Ban Giám hiệu và phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên.

- Cố vấn học tập các lớp thông báo cho toàn thể sinh viên lớp biết về thời gian, địa điểm và ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo.

- Phòng Hành chính - Nhân sự gửi thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Nhà trường.

- Phòng Truyền thông đưa tin, viết bài đăng trên website của Nhà trường trước, trong và ngay sau thời gian tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2021.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, đề nghị các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Đông Á tích cực hưởng ứng tham gia./.