Thông báo tổ chức học bổ sung, học ghép cho sinh viên

CHÀO CÁC EM SINH VIÊN

Hiện nay tổ Kỹ năng đang triển khai các học phần cho 2 đối tượng chính quy và liên thông:

I. Chính quy:

1. KN giao tiếp thuyết trình; 

2. KN viết và truyền thông; 

3. KN Giải quyết vấn đề; 

4. KN Soạn thảo văn bản;

5. PP nghiên cứu khoa học;

II. Liên thông:

1. KN Làm việc nhóm;  

2. KN Soạn thảo văn bản;

3. PP nghiên cứu khoa học;

4. KN quản lý công việc.

Khoa thông báo SV được biết để liên hệ giáo vụ khoa đăng ký học ghép theo đúng quy định