DANH SÁCH TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY LIÊN THÔNG - NGÀNH QT VĂN PHÒNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc    
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP  
Liên thông TCCN lên Đại học 2.5 năm khóa 2017-2020 lần 1  
Trình độ: Đại học .. - Hệ: Chính quy Khóa: 2017 - 2020 Ngành: Quản trị văn phòng  
Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện
1 40110 Nguyễn Đăng Học 28/02/1987 Nam Kinh Đà Nẵng OA17C1 T T T 84.0 84.0 - - 3.25 Giỏi Tốt          
2 40196 Huỳnh Bá Lộc 02/10/1986 Nam Kinh Quảng Nam OA17C1 T T T 84.0 84.0 - - 3.35 Giỏi Tốt          
3 40111 Trần Thanh Thị Thu Thủy 30/05/1987 Nữ Kinh Đà Nẵng OA17C1 T T T 84.0 84.0 - - 3.17 Khá Tốt          
4 42316 Trần Văn Ân 02/03/1987 Nam Kinh TT Huế OA17C1.. T T T 84.0 84.0 - - 3.24 Giỏi Tốt          
5 42193 Trương Thị Ánh 02/06/1995 Nữ Kinh Đà Nẵng OA17C1.. T T T 84.0 84.0 - - 3.14 Khá Tốt          
6 42186 Ngô Văn Nghĩa 20/08/1985 Nam Kinh Quảng Nam OA17C1.. T T T 84.0 84.0 - - 3.20 Giỏi Tốt          
7 42459 Phan Hồng Quang 22/01/1985 Nam Kinh Đà Nẵng OA17C1.. T T T 84.0 84.0 - - 3.12 Khá Tốt          
8 42133 Trần Thị Thanh Thanh 15/03/1988 Nữ Kinh Đà Nẵng OA17C1.. T T T 84.0 84.0 - - 3.38 Giỏi Tốt          
9 42183 Nguyễn Hữu Thọ 09/02/1990 Nam Kinh Đà Nẵng OA17C1.. T T T 84.0 84.0 - - 3.24 Giỏi Tốt          
Danh sách này có:  9 sinh viên                            
Lập ngày  24 tháng  11 năm  2020                            
HIỆU TRƯỞNG   TRƯỞNG KHOA P.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV NGƯỜI LẬP  

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc    
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP  
Liên thông CĐ lên ĐH 1.5 năm- 2018- 2020 - L1  
Trình độ: Đại học . - Hệ: Chính quy Khóa: 2018 - 2020 Ngành: Quản trị văn phòng  
Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện
1 42735 Lê Thị Hồng Đào 01/01/1993 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1 T T T 55.0 55.0 - - 3.16 Khá Tốt          
2 42895 Nguyễn Thị Lý 21/08/1996 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1 T T T 55.0 55.0 - - 3.42 Giỏi Tốt          
3 42640 Huỳnh Thị Thạch Thảo 22/02/1995 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1 T T T 55.0 55.0 - - 3.36 Giỏi Xuất sắc     
4 43041 Võ Thị Hồng Thúy 01/01/1987 Nữ Kinh Quảng Ngãi OA18B1 T T T 55.0 55.0 - - 3.11 Khá Tốt          
5 42449 Hà Phương Thủy 01/08/1995 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1 T T T 55.0 55.0 - - 3.24 Giỏi Tốt          
6 45100 Nguyễn Thị Anh Thư 27/12/1990 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1. T T T 55.0 55.0 - - 3.42 Giỏi Tốt          
7 45456 Nguyễn Thị Mỹ   Linh 07/11/1997 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1.. T T T 55.0 55.0 - - 3.29 Giỏi Tốt          
8 45477 Nguyễn Thanh Loan 12/11/1997 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1.. T T T 55.0 55.0 - - 3.11 Khá Tốt          
9 45549 Đoàn Ngọc  Mỹ 20/02/1992 Nam Kinh Đà Nẵng  OA18B1.. T T T 55.0 55.0 - - 3.16 Khá Tốt          
10 45458 Nguyễn Vũ Thảo Nhi 19/05/1997 Nữ Kinh Quảng Ngãi OA18B1.. T T T 55.0 55.0 - - 3.33 Giỏi Tốt          
11 45457 Trần Thị  Phú 30/06/1997 Nữ Kinh Bình Định OA18B1.. T T T 55.0 55.0 - - 3.27 Giỏi Tốt          
12 45444 Nguyễn Thị  Trinh 01/08/1994 Nữ Kinh Đà Nẵng OA18B1.. T T T 55.0 55.0 - - 3.55 Giỏi Tốt          
Danh sách này có:  12 sinh viên                            
Lập ngày  24 tháng  11 năm  2020                            
HIỆU TRƯỞNG   TRƯỞNG KHOA P.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV NGƯỜI LẬP