Điều chỉnh lịch thi KTHP ngày 25-26/01/2021

Ngành/Khoa Học phần Lớp Ngày Giờ Phòng Số lượng
Kế toán - Tài chính Quản trị chiến lược 1947(BA17A2,FB17A1) 29/01/2021 15h30 509 511  
Công nghệ thực phẩm Triết học FT17A1 (17) 01/02/2021 13h20 501    
Công nghệ thực phẩm Kỹ thuật thực phẩm FT18A1A (22) 01/02/2021 13h20 502    
Công nghệ thực phẩm Kỹ thuật thực phẩm FT19A1A (35) 01/02/2021 13h20 503    
Công nghệ thông tin Định tuyến và chuyển mạch IT17A1.12 (39) 01/02/2021 15h30 101    
Du lịch Phần mềm đồ họa Corel AT17A1 (48) 01/02/2021 7h20 101    
Du lịch Phần mềm đồ họa Corel AT17A2 (7) 01/02/2021 7h20 101    
Du lịch Phần mềm đồ họa Corel AH17A1 (32) 01/02/2021 9h30 101    
Dược Xác suất thống kê y dược PH20A1A (63) 01/02/2021 9h30 507 508  
Ngôn ngữ Anh Translation 2 EL17A1 (32) 01/02/2021 15h30 501    
Ngôn ngữ Anh Translation 2 EL17A2 (29) 01/02/2021 15h30 502    
Ngôn ngữ Anh Translation 2 EL17A3 (34) 01/02/2021 15h30 503    
Quản trị nhân sự Triết học 900(FT17A1,HA17A1,OA17A1) 01/02/2021 13h20 501    
Sư phạm Tâm lý học đại cương PS20A1A (22) 01/02/2021 7h20 501    
Xây dựng Vật lý CE20A1A (46) 01/02/2021 9h30 503 504  
Xây dựng Kinh tế chính trị Mac LêNin CE18A1A (27) 01/02/2021 7h20 503    
Điều dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành 315(NU17A1,NU17A2,NU17CLC) 01/02/2021 13h20 504 505  
Điều dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành 315(NU17A3,NU17A4) 01/02/2021 13h20 506 507  
Điều dưỡng Hóa sinh & Di truyền y học NG20A1A (60) 01/02/2021 15h30 504 505  
Điều dưỡng Hóa sinh & Di truyền y học NG20A1B (61) 01/02/2021 15h30 506 507  
Điều dưỡng Hóa sinh & Di truyền y học 2249(NG20A2A,NT20A1A) 01/02/2021 15h30 508 509  
Điều dưỡng Chiến lược dinh dưỡng và chăm sóc dinh dưỡng tại cộng đồng 1615(NT18A1A, NT19A1A, NT20A1A) 01/02/2021 9h30 507   Điều chỉnh
Điều dưỡng Truyền thông, giáo dục và tư vấn dinh dưỡng cộng đồng 1782(NT18A1A,NT19A1A) 02/02/2021 9h30 501    
Quản trị kinh doanh Triết học 900(BA17A1,BA17A2,BA17A3) 01/02/2021 7h20 505    
Quản trị kinh doanh Triết học 900(BA17A1,BA17A2,BA17A3) 01/02/2021 7h20 506    
Quản trị kinh doanh Triết học 900(BA17A1,BA17A2,BA17A3) 01/02/2021 7h20 507    
Điều dưỡng Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh nội khoa NG19A1A (50) 02/02/2021 9h30 502 503  
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 CEL1015 29/01/2021 9h30 501    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 CEL1027 29/01/2021 9h30 502    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 CEL1035 29/01/2021 13h20 501    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 CEL1036 29/01/2021 15h30 501    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 CEL1047 02/02/2021 7h20 503    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 CEL1048 02/02/2021 7h20 504    
Tiếng Anh không chuyên Pronunciation 2 PN2082 02/02/2021 9h30 504    
Tiếng Anh không chuyên Pronunciation 2 PN2087 02/02/2021 9h30 505    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 (K19) CE0049 02/02/2021 13h20 512    
Tiếng Anh không chuyên Communication 1 (K19) CE0050 02/02/2021 13h20 514    
Tiếng Anh không chuyên Communication 2 (mới) CE2130 02/02/2021 15h30 512    
Tiếng Anh không chuyên Communication 2 (mới) NU17A3, NU17A4, OA17A1 02/02/2021 15h30 514    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A1A 02/02/2021 7h20 505    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A1B 02/02/2021 7h20 506    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A2A 02/02/2021 7h20 507    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A2B 02/02/2021 7h20 508    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A3A 02/02/2021 9h30 506    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A3B 02/02/2021 9h30 507    
Ngôn ngữ Anh Reading skill 2 EL19A4A 02/02/2021 9h30 508