DS sinh viên Tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (Bổ sung)

Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện
1 39102 Phạm Nhật Uyên  Trâm 17/01/1998 Nữ Kinh Khánh Hoà HA16A1 T T T 159.0 159.0 - - 2.87 Khá Xuất sắc     
Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện
1 39495 Nguyễn Ngọc Quý 02/03/1993 Nam kinh Đà Nẵng OA16A201. T T T 56.0 56.0 - - 3.27 Giỏi Tốt          
Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện
1 42350 Nguyễn Văn Luật 10/11/1996 Nam Kinh Đà Nẵng HA17B1.. T T T 53.0 53.0 2 3.8 2.42 Tr.bình Tốt