Giao lưu SV Khóa cũ & Chào Tân sinh viên 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           KHOA QUẢN TRỊ                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:     /KH-KQT                                         Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

V/v Giao lưu SV Khóa cũ & Chào Tân sinh viên 2019.

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn niên 2019-2020 của trường Đại học Đông Á;

Căn cứ kế hoạch đón Tân sinh viên năm học 2019-2020 của trường ĐH Đông Á;

1. Mục tiêu

- Giới thiệu cơ cấu nhân sự các ngành và các nhiệm vụ của Khoa; từ đó giúp các Tân sinh viên (TSV) nắm bắt trong quá trình liên hệ công việc khi phát sinh;

- Giúp các em TSV hiểu rõ về nghề nghiệp đã chọn trong mối quan hệ với chương trình đào tạo định hướng thực hành của ngành;

- Giúp các TSV hiểu rõ và nắm bắt sứ mệnh và văn hoá của trường ĐH Đông Á;

- Chơi Team bulding giúp gắn kết Sinh viên đồng thời có quay Video, chụp hình phục vụ PR Truyền thông & Tuyển sinh Face page Khoa Quản trị Văn Phòng & Nhân lực năm nay và năm tới.

2. Thời gian - địa điểm

- Thời gian: Ngày 07 tháng 09 năm 2019

- Địa điểm: Trường Đại học Đông Á

3. Thành phần - đối tượng tham gia

- Toàn thể CBGV Ngành QT Nhân lực và Ngành QT Văn phòng.

- 20 SV khoá cũ: Tham gia văn nghệ, phát biểu ý kiến, tặng hoa và tổ chức trò chơi

- 40 tân SV khoá 19 thuộc 2 ngành QT nhân lực và QT văn phòng.

4. Chương trình thực hiện

TT

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

1

13h30-13h45

Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng

 MC

SV Khóa 18

2

13h45-14h00

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua nội dung chương trình

MC (SV)

 

3

14h00-14h10

Phát biểu chào mừng Tân sinh viên 2019 của lãnh đạo khoa

Cô Linh

 

4

14h10-14h20

- Sinh viên mới tặng hoa Lãnh đạo khoa

- CVHT tặng hoa 2 SV mới (chọn mỗi ngành 1 SV cao điểm nhất)

MC + C. Linh + SV

 

5

14h20-14h40

- Giới thiệu cơ cấu của Khoa

MC

 

6

14h40 - 15h00

Giới thiệu các quy trình giải quyết công việc

C. Phương

 

7

15h00 - 15h30

- Giới thiệu về ngành học:

    + Các vị trí công việc, cơ hội nghề nghiệp

    + Chuẩn đầu ra của ngành, của trường

    + Chương trình đào tạo của ngành: tập trung các điểm chính về modul nghề nghiệp,

- Trao đổi, giải đáp thắc mắc

- Ngành QTNS: T.Hậu

- Ngành QTVP: C.Linh

 

8

15h30 - 18h00

-Trò chơi teambuilding

+ Đố vui

+ Tâm ý tương thông

+ Vòng tròn kết nối

Sinh viên Khóa 2018 QTNL + QTVP

 

Hiệu trưởng                                                               Khoa Quản trị

(Đã duyệt)                                                                       (Đã ký)