KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN NHẬP HỌC NĂM 2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 80 /KH-ĐHĐA

 

Đà Nẵng, ngày 07  tháng 10 năm 2019

                                                           KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE SINH VIÊN

NHẬP HỌC NĂM 2019

1. Căn cứ:

 • Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12/7/2006 của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;
 • Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 về việc hướng dẫn khám sức khỏe của Bộ Y tế;
 • Căn cứ số lượng sinh viên nhập học năm học 2019.

2. Mục đích:

 • Kiểm tra toàn diện sức khỏe SV đầu khoá học, đánh giá tình trạng sức khoẻ của SV để bảo đảm đủ điều kiện tham gia quá trình học tập tại trường.
 • Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của sinh viên. 

3. Đối tượng

Toàn thể sinh viên các bậc học, ngành học nhập học năm 2019.

 1. Đơn vị tổ chức:

Phòng khám đa khoa Phúc Khang.

 1. Thời gian, địa điểm:

* Thời gian:

 • Ngày 26/10/2019 : Từ 07h30 – 11h15, 13h30 – 16h15 và 17h30 – 18h30
 • Ngày 27/10/2019: Từ 07h30 – 11h15
 • Địa điểm: Tại trường Đại Học Đông Á - 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP. Đà Nẵng (Hội trường Edison)

6. Kiểm soát thực hiện:

 • CVHT và BCS lớp thông báo, nhắc nhở và đôn đốc SV lớp thực hiện việc khám sức khoẻ đảm bảo đầy đủ số lượng và đúng thời gian quy định, SV nào không tham gia khám sức khoẻ phải đi khám ở bên ngoài và gửi kết quả về cho Phòng QLĐT&CTSV chậm nhất ngày 31/10/2019.
 • Lớp trưởng nhận giấy khám sức khỏe tại phòng TCKT từ ngày 21/10 (Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt) và tổ chức phát cho SV trong lớp để dán ảnh 4x6 vào góc trên bên trái giấy khám sức khoẻ và ghi tên lớp + số IDSV vào góc trên bên phải (Khi đi khám sức khoẻ phải mang theo giấy này).
 • P. TCKT theo dõi số lượng SV tham gia để có căn cứ lập thủ tục thanh toán, đánh giá kết quả quá trình phối hợp và thực hiện công việc với đơn vị khám.

 

Duyệt

Phòng QLĐT&CTSV

Phòng TCKT

Đã ký

Đã ký

Đã ký

TS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

TS. BÙI MINH HIỂN

ThS. TRẦN HỮU TUYÊN