KẾ HOẠCH THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 2 NĂM 2020

Phòng QLĐT&CTS thông báo kế hoạch thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 năm 2020 như sau:

- Đối tượng: sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học, hệ chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (A)

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/8/2020 tại phòng QLĐT&CTSV (201)

- Lệ phí thi: 50.000 đồng

- Thời gian thi dự kiến: từ ngày 18/8/2020 đến 23/8/2020

(Danh sách phòng thi, giờ thi thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký).