KẾ HOẠCH THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC BẬC ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUI, KHÓA 2016-2020

Lưu ý:     - SV đóng lệ phí theo lớp tại phòng Tài chính kế toán (P201) trước ngày 28/7/2020 (50.000 đ/môn/sinh viên);
                - Khi đi thi SV mang theo: thẻ sinh viên, phiếu thu lệ phí và mặc đồng phục đúng quy định của Nhà trường

 

Stt Ngành Lớp Môn thi Giờ thi Ngày thi Phòng Số lượng
1 CNKT Điện EE16A1
EE16A2
Tin học văn phòng 7h30 29/07/2020 101 46
Thiết kế và mô phỏng mạch điện tử 13h30 30/07/2020 104 46
2 CNKT Xây dựng CE16A1
CE16A1.
Tin học văn phòng 13h30 30/07/2020 101 32
Autocad 7h30 29/07/2020 104 32
3 Điều dưỡng NU16A1
NU16A2
Tin học văn phòng 13h30 29/07/2020 101 55
Phần mềm SPSS 15h30 31/07/2020 102 55
NU16A3
NU16A4
Tin học văn phòng 13h30 29/07/2020 102 59
Phần mềm SPSS 9h30 30/07/2020 102 59
NU16CLC Tin học văn phòng 7h30 30/07/2020 101 35
Phần mềm SPSS 15h30 29/07/2020 102 35
4 Quản trị kinh doanh BA16A1
BA16A2
BA16A1.
Tin học văn phòng 7h30 30/07/2020 102 71
SPSS 7h30 31/07/2020 102 71
5 Kế toán AC16A1
AC16A1.
Tin học văn phòng 7h30 31/07/2020 101 35
Kế toán máy Excel 15h30 30/07/2020 101 35
6 Tài chính ngân hàng FB16A1 Tin học văn phòng 15h30 29/07/2020 102 11
SPSS 13h30 31/07/2020 101 11
7 Ngôn ngữ anh EL16A1 Tin học văn phòng 13h30 30/07/2020 101 33
Chuẩn Mos Word 9h30 29/07/2020 102 33
EL16A2 Tin học văn phòng 9h30 29/07/2020 101 36
Chuẩn Mos Word 15h30 30/07/2020 102 36
8 Quản trị văn phòng OA16A1 Tin học văn phòng 7h30 29/07/2020 101 11
Thiết kế ấn phẩm văn phòng 9h30 31/07/2020 104 11
9 Luật kinh tế LE16A1
LE16A2
Tin học văn phòng 15h30 31/07/2020 101 65
Phần mềm SPSS 15h30 29/07/2020 103 65
10 Du lịch AH16A1
AH16A2
Tin học văn phòng 9h30 31/07/2020 101 41
Phần mềm đồ họa Corel 9h30 29/07/2020 104 41
AT16A1
AH16CLC
Tin học văn phòng 9h30 30/07/2020 101 52
Phần mềm đồ họa Corel 13h30 31/07/2020 104 52
11 Quản trị nhân lực HA16A1 Tin học văn phòng 13h30 31/07/2020 101 10
Phần mềm quản lý nhân sự 15h30 30/07/2020 104 10
12 Công nghệ thực phẩm FT16A1 Tin học văn phòng 15h30 30/07/2020 101 20
Tin học chuyên ngành 13h30 31/07/2020 102 20