KẾ HOẠCH THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

Lớp Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi
OA18C1.. Quản trị nhân sự 15/06/2020 18h00 508  
OA18D11. Quản trị nhân sự 15/06/2020 18h00 508  
OA19E1+E1. Quản trị nhân sự 15/06/2020 18h00 508  
OA19C1
OA19D1.2
Quản trị nhân sự 15/06/2020 18h00 508  
OA16A1 Đường lối CM Đảng CSVN 16/06/2020 9h30 816  
HA16A1 General English 5 16/06/2020 9h30 814  
OA18C1;C1.; C1.. Quản trị văn phòng 17/06/2020 18h00 501  
OA18D1 Quản trị văn phòng 17/06/2020 18h00 501  
OA18E1+E1. Quản trị văn phòng 17/06/2020 18h00 501  
OA19C1 Quản trị văn phòng 17/06/2020 18h00 501  
OA19E1+E1. Quản trị văn phòng 17/06/2020 18h00 501  
OA19D1.2 Quản trị văn phòng 17/06/2020 18h00 501  
HA18A1A Kinh tế vi mô 16/06/2020 9h30 816  
OA18A1A English for Toeic 1 23/06/2020 13h30 811  
HA18A1A English for Toeic 1 23/06/2020 13h30 816