Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường Năm học 2020-2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 322/KH-ĐHĐA-NCKH

              Đà Nẵng, ngày 11  tháng  3   năm 2021

                                                                                                                                               

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

CUỘC THI  SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-ĐHĐA ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về Quy định hoạt động Khoa học và công nghệ Trường Đại học Đông Á và Quyết định số 199/QĐ-ĐHĐA ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á về Quy định hoạt động Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (HN SVNCKH) cấp trường năm học 2020 – 2021 với chủ đề: “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN” cụ thể như sau:

 

1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU (Why)

1.1. Mục đích

- Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và đổi mới sáng tạo trong sinh viên (SV) toàn Trường.

 • Tạo diễn đàn để SV toàn Trường có điều kiện chia sẻ và cập nhật kiến thức giữa các ngành với nhau. Đồng thời, đây là cơ hội để SV hoàn thiện kỹ năng trong nghiên cứu khoa học.
 • Phát huy tính sáng tạo trong sinh viên: từ đề tài nghiên cứu khoa học trở thành các ý tưởng sáng tạo, tạo động lực để các em khởi nghiệp trong tương lai.

1.2. Yêu cầu

 • Gợi mở và giải quyết những vấn đề mới trong lĩnh vực Khoa học-Công nghệ của từng chuyên ngành riêng biệt.
 • Có tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực trong học tập và/hoặc trong thực tiễn đời sống.
 • Đề tài có định hướng khởi nghiệp tốt.

 

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

2.1. Thời gian (When): Dự kiến 7h00 - 12h00, ngày 18 tháng 05 năm 2021 (Thứ Ba).

2.2. Địa điểm (Where): Hội trường Edison, Trường Đại học Đông Á, 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Đà Nẵng.

2.3. Đối tượng tham gia (Who): SV trường Đại học Đông Á

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 1. .1. Tên gọi:

“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: ĐỔI MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN”

Năm học 2020-2021

3.2. Chương trình

Chương trình Khai mạc:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

 1.  

Chuẩn bị báo cáo poster và trưng bày sản phẩm

SV thực hiện đề tài, GV hướng dẫn và giáo vụ các Khoa

8h00- 8h15

Đón tiếp đại biểu, văn nghệ chào mừng

Đoàn Thanh niên

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu, ban thẩm định nội dung và chương trình HN

 1.  

8h15- 8h30

Phát biểu khai mạc HN

PHT. Lương Minh Sâm

 

Chương trình Cuộc thi:

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/cá nhân thực hiện

8h30 – 11h30

Báo cáo powerpoint

Khối Kỹ thuật: Tại Hội trường Edison,

Khối kinh tế - xã hội: P.208

Thời gian mỗi báo cáo và thảo luận: 15 phút

8h30 – 11h30

Báo cáo poster

Tại tiền sảnh Hội trường Edison

Thời gian trình bày cho mỗi báo cáo: 10 phút

11h30 –11h40

Văn nghệ (tại Hội trường Edison)

 •  
 1.  

11h40 –12h00

Công bố kết quả và trao giấy khen cho các SV có báo cáo NCKH xuất sắc

Phòng QL Khoa học

Kết luận, bế mạc HN

PHT. Lương Minh Sâm

Chụp ảnh lưu niệm SV báo cáo và toàn thể HN

MC

 

4. TỔ CHỨC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

4.1. Ban Tổ chức cuộc thi

 1.  

ThS. Lương Minh Sâm

P. Hiệu trưởng

Trưởng ban

 1.  

TS. Trần Mạnh Hùng

TP. Khoa học

Phó Trưởng ban

 1.  

ThS. NCS. Lê Ngọc Quang

PP. Khoa học

Ủy viên

 1.  

TS. Nguyễn Lê Hoàng

TK. Điện – Điện tử

Ủy viên

 1.  

TS. Đoàn Gia Dũng

TK. Quản trị

Ủy viên

 1.  

ThS. Lương Vĩnh Phú

PK. KT Xây dựng

Ủy viên

 1.  

TS. Phạm Trần Vĩnh Phú

PK. Y

Ủy viên

 1.  

ThS. NCS. Lê Minh Xuân

PK. Ôtô

Ủy viên

 1.  

ThS. Võ Thị Hoa

TK. Sư Phạm

Ủy viên

 1.  

TS. Đỗ Sính

TK. CNTT

Ủy viên

 1.  

ThS. NCS. Hoàng Phúc Hồng Trang

K. CNTP-SH

Ủy viên

 1.  

ThS. Trương Văn Trí

PK. TC-KT

Ủy viên

 1.  

ThS. Vương Hữu Vĩnh

PK. NN&VH Anh

Ủy viên

 1.  

ThS. Lê Thị Thanh Lai

PK. Luật

Ủy viên

 1.  

DS. CK1. Phạm Diệp Ánh Xuyên

PK. Dược

Ủy viên

 1.  

TS. Trần Vân Anh

PK. Du lịch

Ủy viên

 1.  

Ông Trần Dũng

PP. HCNS

Ủy viên

 1.  

Ông Lê Thanh Lâm

PP. QLĐT &CSVC

Ủy viên

 1.  

Bà Trần Phương Chi

PP. Truyền thông

Ủy viên

 1.  

ThS. Phạm Văn Dương

Bí thư Đoàn TN

Ủy viên

 1.  

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như

CB. P. Khoa học

Ủy viên thư ký

4.2. Ban giám khảo cuộc thi:

Hội đồng

Thành viên

Đơn vị

Nhiệm vụ trong HĐ

Báo cáo Power Point

Ban Khoa học Kỹ thuật

1. TS. Nguyễn Anh Duy

TK.Điện – Điện tử

Chủ tịch

2. TS. Phạm Trần Vĩnh Phú

PK. Y

Ủy viên

3. TS. Đỗ Sính

TK. CNTT

Ủy viên

4. Doanh nghiệp

 

Ủy viên

5. NCS. Hoàng Phúc Hồng Trang

PTK. CNTP-SH

UV Thư ký

Ban Kinh tế - Xã hội

1. TS. Đoàn Gia Dũng

TK. Quản trị

Chủ tịch

2. PGS. TS. Đậu Thị Hòa

TK. Du lịch

Ủy viên

3. ThS. Vương Hữu Vĩnh

PTK. Ngoại ngữ

Ủy viên

4. Doanh nghiệp

 

Ủy viên

5. ThS. Lê Thị Thanh Lai

PK. Luật

UV Thư ký

Báo cáo Poster

Ban Khoa học Kỹ thuật

1. ThS. Nguyễn Lê Hoàng

PK. Điện- Điện tử

Chủ tịch

2.ThS. Đặng Ngọc Phúc

PK. Y

Ủy viên

3. ThS. Lương Vĩnh Phú

PTK. KT Xây dựng

Ủy viên

4. Doanh nghiệp

 

Ủy viên

5. ThS. Nguyễn Thị Việt Hải

GVK. CNTP-SH

UV Thư ký

 

Ban Kinh tế - Xã hội

1. TS. Bùi Văn Viễn

TK. Sau đại học

Chủ tịch

2. ThS. Ngô Thị Sa Ly

PTK. Quản trị

Ủy viên

3. ThS. Võ Thị Hoa

PTK. Sư phạm

Ủy viên

4. Doanh nghiệp

 

Ủy viên

5. ThS. Đặng Thị Kim Thoa

PTK. Du lịch

UV Thư ký

4.3. Người dẫn chương trình (MC): Ôn Thị Phương Linh – SV Khoa Du lịch

4.4. Phân công thực hiện

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Mục tiêu cần đạt được

Người thực hiện

Người điều hành

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

1

Trước 25/02/2021

Xây dựng kế hoạch tổ chức HN khoa học SV

Kế hoạch được Hiệu trưởng ký duyệt ban hành, đầy đủ nội dung, đúng mẫu quy định

C. Như

T. Hùng

 

2

Trước 10/03/2021

Soạn phiếu đánh giá các báo cáo powerpoint và báo cáo poster cho Ban Giám khảo (BGK)

Đúng theo quy định và thể lể

C. Như

T. Hùng

 

3

Trước 20/03/2021

- Soạn thể lệ viết bài đăng trong kỷ yếu HN.

- Soạn biểu mẫu đăng ký đề tài tham dự HN gồm: Báo cáo powerpoint và báo cáo poster.

- Soạn hướng dẫn quy định và quy trình xét duyệt.

- Soạn thảo mẫu cho báo cáo poster.

Đúng theo Kế hoạch và thông báo cuộc thi

T. Quang

C. Như

T. Hùng

 

4

Trước 10/05/2021

Soạn các văn bản của HN và thông báo danh sách SV tham dự HN

Đầy đủ nội dung

T. Quang

C. Như

T. Hùng

 

5

Trước 15/05/2021

Xây dựng kịch bản chương trình  HN

Đầy đủ, đúng giờ và khoa học

C. Như

T. Hùng

 

6

Trước 15/05/2021

Tổng hợp bài toàn văn để in kỷ yếu HN

Đầy đủ bài, cả báo cáo  powerpoint và báo cáo poster

C. Như

T. Hùng

 

7

Trước 15/07/2021

Đề nghị và cấp phát giấy chứng nhận cho các sinh viên có báo cáo tại HN

Đúng chân dung

C. Như

T. Hùng

 

8

Trước 01/07/2021

Đề nghị khen thưởng và cấp phát giấy khen cho sinh viên đạt các giải theo quy định của ban tổ chức

Đúng chân dung

C. Như

T. Hùng

 

9

Trước 20/06/2021

Lập danh sách SV có báo cáo xuất sắc tham dự Hội thi SV NCKH cấp Thành phố và cấp Quốc gia

Chính xác

T. Quang

C. Như

T. Hùng

 

PHÒNG HCNS

1

Ngày 17/05/2021

Bút bi, giấy A4, giấy màu A4, giấy bóng in 02 mặt, thẻ đeo, hồ dán và bảng chữ A

40 bút bi, 01 ram giấy A4, 01 ram giấy màu A4, 01 ram giấy bóng, 30 thẻ đeo, 05 chai; 20 bảng

C. Thanh - P.HCNS

A. Dũng – P.HCNS

2

Ngày 18/05/2021

Phụ trách khánh tiết, hoa, trang trí Hội trường Edison. Trái cây, nước uống cho đại biểu dự khi giải lao

Đầy đủ, đẹp và chất lượng

C. Thanh - P.HCNS

A. Dũng – P.HCNS

3

Ngày 18/05/2021

Đón khách, đại biểu

02 lễ tân phối hợp với P. Khoa học để đón tiếp và gửi kỷ yếu

C. Thanh - P.HCNS

A. Dũng – P.HCNS

PHÒNG QLĐT&CSVC

1

Trước ngày 15/05/2021

In bandroll treo ở khuôn viên nhà trường, Backdrop treo ở Hội trường Edison, Standee để tiền sảnh cho cuộc thi

- In  Backdrop, Standee cho không gian trưng bày của từng khối ngành

Có bandroll treo ở khuôn viên trường trước khi diễn ra Hội nghị 02 tuần

Backdrop trình chiếu ở Hội trường Edison, 04 Standee để tiền sảnh

 

A Lâm, A. Trường - P. CSVC và ĐT

A Huệ- P. CSVC và ĐT

2

Trước ngày 17/05/2021

Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, sắp xếp bàn ghế theo hình chữ U trong hội trường edison và phòng thuyết trình (dự kiến là phòng 205)

- Chuẩn bị cơ sở vặt chất, hỗ trợ thiết kế lắp đặt cho các khối ngành ở các không gian trung bày

Đầy đủ, đẹp và khoa học (theo sơ đồ của P. KH)

A Lâm, A. Trường - P. CSVC và ĐT

A Huệ- P. CSVC và ĐT

3

Ngày 17/05/2021

Chuẩn bị các giá treo báo cáo và trưng bày sản phẩm nghiên cứu khổ A0

30 giá treo

 

A Lâm, A. Trường - P. CSVC và ĐT

A Huệ- P. CSVC và ĐT

PHÒNG QLĐT&CTSV

1

Ngày 18/05/2021

Sắp xếp lịch học phù hợp cho 02 khối Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế - Xã hội để SV và GV không bị ảnh hưởng lịch học và dạy trong ngày diễn ra HN

Đảm bảo SV và GV tham dự đầy đủ và không ảnh hưởng kế hoạch học tập và giảng dạy.

Đủ 300 SV tham dự

A. Khánh- P. QLĐT và CTSV

A . Dương -P. QLĐT và CTSV

CÁC KHOA

1

Gửi về P. KH từ ngày 20/04 đến ngày 25/04/2021

Các Khoa lập hội đồng đánh giá đề tài và đề xuất đề tài có chất lượng để báo cáo powerpoint và báo cáo poster

Chính xác, chất lượng và có xác nhận của Lãnh đạo Khoa trong danh sách đề xuất

 

 

Các Khoa

 

2

Trước 05/05/2021

Lập danh sách SV tham dự HN và gửi P. Khoa học. Mỗi khoa tối thiểu 50 SV tham dự (trừ những khoa ít SV)

Huy động đầy đủ và tham dự đến cuối chương trình. CBGV Khoa phụ trách quản lý SV của Khoa. Ưu tiên lớp có sinh viên tham gia báo cáo đề tài tại HN

Trưởng Khoa

 

3

Ngày 17/5/2021

Tổ chức thiết kế, set up không gian trưng bày của khổi ngành

Huy động đầy đủ nhân sự để set up không gian trưng bày đẹp và đúng thời gian quy định

Trưởng khoa, cố vấn học tập, SV nghiên cứu

 

4

Ngày 18/05/2021

Nhắc nhở CBGV quản lý SV của Khoa tham dự HN

Tham gia đầy đủ và đúng giờ

Trưởng Khoa, và cố vấn học tập

 

5

Ngày 18/05/2021

Nhắc nhở sinh viên có báo cáo Treo tham dự Hội nghị

SV tham dự lễ và có mặt tại Khu vực treo Poster của mình để trả lời câu hỏi của BGK

Trưởng Khoa, và cố vấn học tập

 

6

Gửi về P. KH trước 15/05/2021

Hướng dẫn, đôn đốc các sinh viên tham gia báo cáo tại HN phải chuẩn bị bài toàn văn đầy đủ theo quy định

Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung Khoa học và các sản phẩm thực tiễn (đối với các đề tài có sản phẩm)

Trưởng Khoa, và cố vấn học tập

 

 

PHÒNG TRUYỂN THÔNG

1

Trước 15/05/2021

- Thiết kế 01 bandroll, 01 Backdrop (hội trường Edison), 04 Standee hướng dẫn

- Thiết kế  thư mời

-Hỗ trợ các khối ngành thiết kế Backdrop, standee

Có bandroll treo ở khuôn viên trường trước khi diễn ra Hội nghị 02 tuần

a. Đạo - P. Truyền thông

C. Chi - P. Truyền thông

2

Trước 12/05/2021

Thiết kế bìa Kỷ yếu và giấy chứng nhận sinh viên tham gia HN

Đúng nội dung

a. Đạo - P. Truyền thông

C. Chi - P. Truyền thông

3

Trước 15/05/2021

Thiết kế bảng chữ A

Đúng nội dung

a. Đạo - P. Truyền thông

C. Chi - P. Truyền thông

4

Trước 17/05/2021

Chuẩn bị đoạn phim về hoạt động NCKH của SV khoảng 2 phút để trình chiếu trước khi khai mạc và trong thời gian giải lao

Có hình ảnh đẹp, chính xác

C. Chi - P. Truyền thông

C. Chi - P. Truyền thông

5

Ngày 15/05/2021

Quay phim, chụp ảnh làm tư liệu

Có hình ảnh, phim chất lượng tốt

A. Bách - P. Truyền thông

C. Chi - P. Truyền thông

6

Trước ngày 12/05/2021

Đưa thông tin về Hội nghị lên website của nhà trường

Có tin trên trang web của nhà trường 02 tuần trước khi diễn ra HN và đưa tin kết quả ngay sau khi HN kết thúc

A. Bách - P. Truyền thông

C. Chi - P. Truyền thông

ĐOÀN THANH NIÊN

1

Ngày 18/05/2021

Đoàn Thanh niên phối hợp với các Khoa để tổ chức triển khai các thông báo, kế hoạch đến từng liên chi đoàn, chi đoàn và phát động SV toàn trường về các hoạt động SV nghiên cứu khoa học của Trường

Tất cả SV tham gia đều thực hiện và đúng tiến độ. Nhấn mạnh đến các công trình nghiên cứu ứng dụng có sản phẩm để công bố và trưng bày giới thiệu

A. Dương

 

2

Ngày 18/05/2021

Chuẩn bị 04 – 05 tiết mục văn nghệ/ trò chơi

Lịch sự, vui và thân thiện

A. Dương

 

3

Ngày 18/05/2021

Hỗ trợ công tác chuẩn bị hội nghị cùng với P. Khoa học

Kịp thời và hoàn thành công việc

A. Dương

 

PHÒNG ĐBCL-TTGD-PC

1

 

Ban hành Kế hoạch

Đầy đủ các Khoa, Phòng

Tổ Thư ký & Văn thư

 

Chuyển thông báo đến CB-GV toàn Trường để tham dự HN

 Đầy đủ các CB-GV là thành phần tham dự HN

Tổ Thư ký

 

             

5. KHEN THƯỞNG

5.1. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất (cho mỗi hình thức báo cáo)

- 02 giải nhì (cho mỗi hình thức báo cáo)

- 02 giải ba (cho mỗi hình thức báo cáo)

5.2. Cấp giấy chứng nhận:

Tất cả SV có đề tài tham dự Hội nghị SV NCKH cấp Trường đều được cấp giấy chứng nhận. Trưởng Khoa và CBGV phụ trách NCKH phải lên kế hoạch tổ chức để trao giấy chứng nhận này cho SV của Khoa.

5.3. Cấp giấy khen:

Những đề tài đạt giải sẽ được Ban giám hiệu cấp giấy khen.

 

Nơi nhận:

 • BGH (để b/c);
 • Các đơn vị (để thực hiện);
 • SV (để thực hiện);
 • Lưu VT- P.KH

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Lương Minh Sâm