LỊCH THI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ - KHÓA 2016

Stt Lớp Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 IT16A1.11 English for Toeic 2 25/07/2020 9h30 811  
2 IT16A1.12 English for Toeic 2 25/07/2020 9h30 812  
3 OA16A1
HA16A1
English for Toeic 2 25/07/2020 9h30 814  
4 CE16A1
CE16A1.
English for Toeic 2 25/07/2020 15h30 807  
5 AC16A1 English for Toeic 2 25/07/2020 15h30 809  
6 FB16A1 English for Toeic 2 25/07/2020 15h30 811  
7 AC16A1 General English 6 25/07/2020 7h30 812  
8 AC16A1.
FB16A1
General English 6 25/07/2020 7h30 811  
9 AH16A1 English for Toeic 1 (3TC) 22/07/2020 9h30 807  
10 AH16A2 English for Toeic 1 (3TC) 22/07/2020 9h30 809  
11 AT16A1 English for Toeic 1 (3TC) 22/07/2020 9h30 811  
12 EE16A1 General English 6 25/07/2020 7h30 807  
13 EE16A2  General English 6 25/07/2020 7h30 811