LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2020-2021

                  LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2020-2021

Stt Lớp/Lớp học phần Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 866(HA17A1,HA18A1A,HA19A1A) Quản trị chiến lược nguồn nhân lực 16/12/2020 9h30 504 505  
2 HA18A1A (23) Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 15h30 507    
3 HA18A1A (23) Toán cao cấp 22/12/2020 7h00 502    
4 HA19A1A (29) Quản trị hiệu suất 18/12/2020 9h30 507    
1 907(OA18A1A,OA19A1A) Quản trị nguồn nhân lực 16/12/2020 7h00 510    
2 OA19A1A (12) Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 18/12/2020 9h30 503