Lịch thi KTHP học kỳ 1 năm học 2020-2021- Ngành Quản trị văn phòng

Stt Lớp/Lớp học phần Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi

Ghi chú

 

1 907(OA18A1A,OA19A1A) Quản trị nguồn nhân lực 16/12/2020 7h00 510  

 

 

2 OA19A1A (12) Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 18/12/2020 9h30 503