Những câu nói chung chung sử dụng trong giao tiếp hàng ngày tại văn phòng

how long have you worked here?

the reception's on the first floor

he's in a meeting

what time does the meeting start? 

what time does the meeting finish?

she's resigned

he's been promoted 

here's my business card

can I see the report?

I've left the file on your desk

she's on maternity leave 

I'll be with you in a moment

sorry to keep you waiting  

there's a problem with my computer 

cậu đã làm ở đây bao lâu rồi?

quầy lễ tân ở tầng một

anh ấy đang họp

mấy giờ thì cuộc họp bắt đầu?

mấy giờ thì cuộc họp kết thúc?

cô ấy xin thôi việc rồi

anh ấy đã được thăng chức

đây là danh thiếp của tôi

cho tôi xem bản báo cáo được không?

tôi đã để tập tài liệu trên bàn anh/chị

cô ấy đang nghỉ đẻ

một lát nữa tôi sẽ làm việc với anh/chị

xin lỗi tôi đã bắt anh/chị phải chờ

máy tính của tôi có vấn đề.

Nguồn: https://langmaster.edu.vn/