Quản trị nhân lực (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Anh văn 8
Kinh tế vi mô 3
Nguyên lý kế toán 3
Học kỳ 2 Pháp luật đại cương 2
Quản trị học 3
Toán cao cấp 3
Kỹ năng giao tiếp thuyết trình 1
Tin học văn phòng 2
Anh văn 7
Kinh tế vĩ mô 3
Marketing căn bản 3
Giaó dục thể chất 1 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Xác suất thống kê 3
Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Anh văn 7
Hành vi Tổ chức 3
Tâm lý Học Quản lý 3
Luật Kinh tế 2
Luật Lao động 3
Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2
Giaó dục thể chất 2 1
Học kỳ 4 Excel Nhân sự nâng cao 2
Anh văn 7
Quản trị Marketing 3
Tuyển Dụng nguồn nhân lực 3
Thực tập NN 1 3
Giaó dục thể chất 3 1
Năm 3 Học kỳ 5 Phần mềm SPSS 2
Phần mềm quản lý nhân sự (Bizzone) 2
Anh văn 7
Soạn thảo Văn bản 3
Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực 3
An toàn lao động 3
Đề án 1: Công tác Đào tạo & Phát triển nhân lực Doanh nghiệp 3
Học kỳ 6 Anh văn 5
Quản trị hiệu suất 3
Quản trị tiền lương 3
Kế toán Quản trị 2
Thực tập NN 2 4
Đề án 2: Tiêu chí đánh giá & Tiền lương 3
Năm 4 Học kỳ 7 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2
Triết học Mác Lê Nin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Quản trị Chiến lược 3
Quản trị Chiến lược nguồn nhân lực 3
Quản trị Sản xuất 3
Quản trị tài chính 3
Quản trị sự thay đổi (tự chọn)  
Tổ chức sự kiện (tự chọn)  
Quản trị chất lượng (tự chọn)  
Đề án 3: Chiến lược Kinh doanh & Chiến lược Nhân sự 3
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận tốt nghiệp 6