Quản trị văn phòng (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hoá tổ chức 1
Anh văn 8
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Tâm lý học quản lý 3
Hành chính học 2
Học kỳ 2 Kỹ năng giao tiếp thuyết trình 1
Tin học văn phòng 2
Anh văn 7
Pháp luật đại cương 2
Thực hành văn bản tiếng Việt 3
Kĩ năng sử dụng trang thiết bị VP 2
Phương pháp soạn thảo văn bản 4
Lý luận và thực tiễn công tác văn thư 3
Giaó dục thể chất 1 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Các xã hội trên thế giới 2
Xác suất thống kê 3
Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Anh văn 7
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ 3
Công tác văn thư - lưu trữ Đảng Đoàn 2
Lưu trữ tài liệu KH - kỹ thuật 2
Đề án 1: thực hành văn thư - lưu trữ 4
Giaó dục thể chất 2 1
Học kỳ 4 Anh văn 7
Lịch sử tổ chức các cơ quan Nhà nước 2
Luật lao động 2
Công tác VT-LT trong Doanh nghiệp 2
Lưu trữ tài liệu nghe – nhìn 2
Thực tập nghề nghiệp 1 3
Giaó dục thể chất 3 1
Năm 3 Học kỳ 5 Lịch sử văn minh thế giới 2
Tin học chuyên ngành 4
Anh văn 7
Nghiệp vụ thư ký 4
Hệ thông QLCL (ISO) trong VP 2
Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở 2
Lễ tân và nghi thức đối ngoại 3
Học kỳ 6 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
Anh văn 5
Quản trị học 2
Đề án 2: nghiệp vụ thư ký 3
Thực tập nghề nghiệp 2 4
Năm 4 Học kỳ 7 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2
Triết học 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Quản trị văn phòng 4
Quản trị nguồn nhân lực 3
Quan hệ công chúng 2
Tổ chức sự kiện (KỳVI) 3
Văn hoá và đạo đức quản lý 2
Đàm phán và QT xung đột 2
Đề án 3: Quản trị văn phòng 3
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp 4
Khoá luận TTTN 6