Quản trị văn phòng (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Kỹ năng quản lý công việc 1
English 3 4
Thực hành văn bản tiếng Việt 3
Tâm lý học quản lý 3
Luật lao động 2
Công tác văn thư - lưu trữ Đảng Đoàn 2
Đề án văn thư, lưu trữ 1
Lưu trữ tài liệu khoa học - kỹ thuật 2
Lưu trữ tài liệu nghe – nhìn 2
Kỹ thuật tổ chức và điều hành công sở 2
Học kỳ 2 Phương pháp NCKH 1
Quản trị học 3
Hành vi tổ chức 3
Hệ thông QL chất lượng trong công tác VP (ISO) 2
Đề án nghiệp vụ thư ký 1
Quản trị chiến lược 2
Quan hệ công chúng 2
Văn hoá và đạo đức quản lý 2
Đàm phán và quản trị xung đột 2
Đề án QTVP 2
English 4 4
Năm 3 Học kỳ 3 Thực hành nghề nghiệp tại DN 1 4
Khoá luận TTTN 6