Thông báo (số 8) Về việc sinh viên về trường học tập sau thời gian phòng, chống dịch Covid - 19 (SV sẽ về học lại tại Trường từ ngày 01/4/2020)