Thông báo về việc thực hiện các thủ tục liên quan đến điều kiện vào phòng thi

Gửi các em sinh viên,

    + Các em nhanh chóng hoàn thành việc đóng học phí trước khi thi theo Thông báo mà nhà trường đã ban hành nhé.

     + Đối với các em SV vì hoàn cảnh khó khăn chưa nộp được học phí phải làm đơn xin gia hạn trước buổi thi ít nhất 03 ngày (theo mẫu đính kèm và có đủ chữ ký của các cá nhân liên quan). SV photo đơn xin gia hạn (03 bản): Nộp 01 bản cho Phòng QLĐT&CTSV (cô Tuyết Hoa), 01 bản cho Phòng TCKT (anh Tuyên), 01 bản SV giữ để vào phòng thi.

      + Các SV đã làm cam kết xin gia hạn đóng học phí trước đó bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ đã cam kết, không được làm đơn xin gia hạn lần 2 và không được vào phòng thi nếu lặp lại trong buổi thi tiếp theo.

      + SV bắt buộc phải mặc đồng phục và đeo thẻ SV khi đi thi.

   Ban coi thi sẽ không giải quyết cho SV vào phòng thi nếu không thực hiện các nội dung trên.

   Vậy, Khoa đề nghị SV các lớp thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo đóng học phí của nhà trường. Ban coi thi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết nếu SV không thực hiện đúng thông báo này.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các em.