Thông báo về việc triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 128/TB-ĐHĐA-CTSV

          Đà Nẵng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của sinh viên

Căn cứ Công văn số 2370/TTQLKTN-KTX ngày 16/9/2019 của Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng về việc khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của sinh viên (SV) thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho SV sử dụng xe buýt công cộng, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện khảo sát nhu cầu sử dụng xe buýt của SV với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng thực hiện khảo sát: Toàn thể SV trường Đại học Đông Á.

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ 20/9/2019 đến trước ngày 05/10/2019.

3. Địa chỉ link khảo sát: http://ktxdn.vn/khao-sat-xe-buyt/

4. Yêu cầu:

- 100% SV thực hiện khảo sát theo đúng nội dung thông báo nêu trên.

- Cố vấn học tập, ban cán sự lớp phổ biến thông tin rộng rãi và nhắc nhỡ SV lớp hoàn thành khảo sát trước ngày 05/10/2019.

 

Nơi nhận:                                                                                   

- BGH (để chỉ đạo);                                                                           

- Phòng/ Khoa (để đôn đốc)                                                                                

- CVHT, SV (để thực hiện);

- Lưu: VT.           

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN