Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt 1 - 2020 (dành cho học lại)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /TB-ĐHĐA

 

Đà Nẵng, ngày  04  tháng  5   năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tốt nghiệp đợt 1 - 2020

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020, BGH nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/ Phòng và sinh viên về kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại như sau:

I. Đối tượng

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo (CTĐT), sinh viên chưa tốt nghiệp ở các đợt xét trước đã đăng ký học lại và có kết quả đến thời điểm xét theo thông báo.

II. Các mốc thời gian

 1. Thời gian nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/5/2020     
 2. Thời gian xét tốt nghiệp:                    02/6/2020
 3. Thời gian công bố kết quả:        05/6/2020    
 4. Nhận văn bằng:                        05/7/2020

III. Yêu cầu:

1. Đối với sinh viên

 • Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp theo mẫu đúng thời gian thông báo.
 • Nộp đơn xét tốt nghiệp tại Khoa (theo mẫu)

2. Đối với Khoa

 • Triển khai thông báo đến Cố vấn học tập, sinh viên thuộc đối tượng xét.
 • Lãnh đạo khoa đôn đốc giảng viên chấm bài và trả điểm theo qui định.
 • Lãnh đạo khoa đôn đốc Giáo vụ khoa tổng hợp điểm, nhập điểm và bàn giao bảng điểm về phòng QLĐT&CTSV.
 • Giáo vụ Khoa tổng hợp Đơn xét tốt nghiệp của SV, lập danh sách kèm theo đơn của SV, nộp về phòng QLĐT (C.Thư) trước ngày 22/5/2020

3. Đối với Phòng QLĐT&CTSV

 • Tiếp nhận đơn xét tốt nghiệp từ giáo vụ khoa
 • Tập hợp kết quả học tập và rèn luyện; tổng hợp và xử lý điểm.
 • Lập danh sách SV dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, chuyển danh sách đến các Khoa để rà soát.
 • Họp Hội đồng xét công nhận sinh viên tốt nghiệp.
 • Công bố QĐ và danh sách công nhận SV tốt nghiệp trên website; in và cấp các loại văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập toàn khóa.
 • Cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ cho sinh viên.

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Phòng đôn đốc Giảng viên và cá nhân liên quan thực hiện đúng với các mốc thời gian nêu trên.

Nơi nhận:                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

- Khoa/Phòng/Ban [để ph/hợp];                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các lớp SV, CVHT [để th/hiện];                                                                                (Đã ký)

   - Lưu VT, QLĐT&CTSV.                                                                                     TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN