Thông báo xếp lớp học tập cho sinh viên

Trường Đại học Đông Á căn cứ Quyết định về việc xếp lớp học tập cho 17 cho sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập (xem tại đây). Sinh viên có tên được xét chuyển điểm các học phần trùng nhau hoặc tương đương có điểm đạt 4.0 trở lên.