Về việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại năm 2019 (Bổ sung)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 120 /TB-ĐHĐA

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại năm 2019 (bổ sung)

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, BGH nhà trường thông báo đến Lãnh đạo các Khoa/ Phòng và sinh viên về kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên học lại như sau:

I.Đối tượng

Sinh viên chưa tốt nghiệp ở các đợt xét trước đã đăng ký học lại và có kết quả đến thời điểm xét theo thông báo.

II.Các mốc thời gian

 1. Thời gian nhận đơn: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/9/2019

2. Thời gian xét tốt nghiệp:

17/9/2019

3. Thời gian công bố kết quả:

20/9/2019

4. Nhận văn bằng:

20/10/2019

III. Yêu cầu:

1. Đối với sinh viên

 

 • Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp theo mẫu đúng thời gian thông báo.
 • Nộp đơn xét tốt nghiệp tại Bộ phận một cửa – Phòng QLĐT&CTSV (P. 201. cô Tú, cô Thư)
  1. Đối với Khoa
 • Triển khai thông báo đến Cố vấn học tập, sinh viên thuộc đối tượng xét.
 • Lãnh đạo khoa đôn đốc giảng viên chấm bài và trả điểm theo qui định.
 • Lãnh đạo khoa đôn đốc Giáo vụ khoa tổng hợp điểm, nhập điểm và bàn giao bảng điểm về phòng QLĐT&CTSV trước ngày14/9/2019.
  1. Đối với Phòng QLĐT&CTSV
 • Tiếp nhận đơn xét tốt nghiệp theo từng đợt xét.
 • Tập hợp kết quả học tập và rèn luyện; tổng hợp và xử lý điểm.
 • Lập danh sách SV dự kiến đủ điều kiện tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, chuyển danh sách đến các Khoa để rà soát.
 • Họp Hội đồng xét công nhận sinh viên tốt nghiệp.
 • Công bố QĐ và danh sách công nhận SV tốt nghiệp trên website; in và cấp các loại văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập toàn khóa.
 • Cấp phát các loại văn bằng chứng chỉ cho sinh viên.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

TS. ĐỖ TRỌNG TUẤN