V/v tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 1, năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á                         Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

     Số: 01 /TB-ĐHĐA-QLĐT                                                            Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 1, năm 2020                        

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020. Phòng QLĐT&CTSV thông báo kế hoạch thi đánh giá chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Đánh giá chuẩn đầu ra Ngoại ngữ (TOEIC, IELTS)

- Đối tượng: sinh viên bậc Cao đẳng, Đại học, hệ chính quy, khóa 2013, 2014, 2015, 2016 (A)

- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/05/2020 tại phòng QLĐT&CTSV (201)

- Lệ phí thi: 50.000 đồng

- Thời gian thi dự kiến: từ ngày 03/06/2020 đến 06/06/2020

(Danh sách phòng thi, giờ thi thông báo sau khi kết thúc thời gian đăng ký).

2. Đánh giá chuẩn đầu ra Tin học (KTV tin học chuyên ngành)

  • Đối tượng:
  • Thi lần 1: Sinh viên bậc Đại học liên thông từ Trung cấp khóa 2017 (các lớp 17C); bậc Đại học liên thông từ Cao đẳng khóa 2018 (các lớp 18B) dự thi theo danh sách lớp.
  • Thi lại: Sinh viên các khóa trước thi chưa đạt phải đăng ký tại Phòng QLĐT&CTSV (201) đến hết ngày 20/05/2020
  • Thời gian thi dự kiến: từ 25/5/2020 - 31/5/2020 (lịch thi sẽ thông báo sau)
  • Địa điểm thi: Phòng Thực hành CNTT
  • Môn thi: Môn 1: Tin học văn phòng; Môn 2: Tin học chuyên ngành (xem danh sách môn thi theo ngành)
  • Lệ phí thi:

Thi lần 1: 50.000 đồng/môn thi;

Thi lại: 100.000 đồng/môn thi

Vậy Phòng QLĐT&CTSV thông báo đến các Khoa, Cố vấn học tập được biết và triển khai đến sinh viên.

Nơi nhận:                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&CTSV

- BGH (để b/c);                                                                                                        (Đã ký)                                        

- CVHT, SV (để t/h);                                                                              

- Lưu QLĐT&CTSV.                                                                                 TS. BÙI MINH HIỂN